Base
Username

lotsanotokata

...

N?u nh? b?n v?a m?i mua ô tô thì b??c ??u tiên b?n hãy mua ngay cho x? yêu c?a mình m?t b? th?m tr?i sàn ô tô. Th?m tr?i sàn ô tô bao ph? toàn b? sàn xe giúp ng?n ch?n rác, th?c ?n, ?? u?ng, v??ng vãi ra xe. Vi?c s? d?ng th?m lót sàn cho ô tô b?n có th? v? sinh c? r?a d? dàng, tháo ra l?p vào tho?i mái không c?c kh? nh? vi?c v? sinh sàn xe. Bên c?nh ?ó vi?c s? d?ng th?m còn ??m b?o an toàn h?n cho tr? nh? khi ng?i trên xe, b?i vì nh?ng t?m th?m lót sàn ô tô cao su giúp ch?ng tr?n tr??t cho tr? nh? khi vui ?ùa trên xe. Ngoài ra v?i m?t chi?c th?m ch?t l??ng cao còn làm t?ng tính th?m m? và ?? sang tr?ng cho không gian n?i th?t xe c?a b?n. Vì v?y còn ch?n ch? gì n?a mà hãy nhanh tay s?m cho mình m?t b? th?m lót sàn cho x? yêu c?a b?n.
Hi?n nay trên th? tr??ng cung c?p ph? ki?n ô tô thì KATA là ??n v? chuyên cung c?p phân ph?i các s?n ph?m chính hãng, ??c bi?t KATA có bán th?m lót sàn ô tô ???c nh?p kh?u nguyên li?u t? Thái Lan và ???c s?n xu?t t?i Vi?t Nam theo quy trình nghiêm ng?t và quý khách hàng có th? liên h? ?? ???c t? v?n và thi?t k? riêng m?t b? th?m lót sàn cho x? yêu theo s? thích riêng c?a mình.
M?i chi ti?t xin liên h?:
Hotline: +84 2432077799
??a ch?:
– KATA Factory: S? 10-14/102 Kim Giang, Hoàng Mai, Hà N?i
– OFFICE HN: 3F G5 FiveStar Building, S? 2 Kim Giang, Thanh Xuân, Hà N?i
– OFFICE HCM: A21 Cao Th? Chính, Q7, TP HCM
Email: [email protected]
https://katavina.com/tham-lot-san-o-to/