Base
Username

maucvtimviec365comvn

...

Truy c?p vào M?u CV c?a Timviec365.com.vn ?? tìm cho mình m?t CV xin vi?c hoàn h?o và vi?t m?u CV xin vi?c ?n t??ng v?i nh?ng k? n?ng mà chúng tôi ?ã cung c?p cho b?n! Chúc thành công!

Company:  Công ty C? ph?n D?ch v? và Truy?n thông H?ng Vi?t

Address: T?ng 2, B50, Lô 6, K?T ??nh Công – Hoàng Mai – Hà N?i

Hotline: 0981509188

Email: ctcpdichvutruyenthonghungviet@gmail.com

Website: https://timviec365.com.vn/mau-cv.html

#timviec365comvn

#cvxinviec

#maucv